REGULAMIN KONKURSU “DZIECIĘCIE WSPOMNIENIA Z WAKACJI”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywają się konkursy na profilu The Cinnamon Tours na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszego zdjęcia lub komentarza umieszczonego w opisie postu o tematyce wydarzenia w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na profilu The Cinnamon Tours na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/thecinnamontours i/lub na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą @the_cinnamontours_pl
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
 3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest Cinnamon Tours PVT Ltd z siedzibą w Mehiliya Residencies, 60000, Kurunegala, Sri Lanka.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  §2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wyślą bądź zamieszczą w wyznaczonym miejscu post, zdjęcie/zdjęcia, komentarz lub inne formy zgłoszeń udziału w Konkursie o charakterystyce spełniającej wymogi Konkursu i zawartej w poście/plakacie konkursowym.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 4. Wyrażając zgodę na udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin.

  §3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/thecinnamontours
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.06.2023r. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14.06.2023r. godz. 23:59.
 3. Obrady komisji, na którym nastąpi wybór trzech laureatów Konkursu odbędą się dnia 15.06.2023r.
 4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości pod postem konkursowym na profilu Facebook https://www.facebook.com/thecinnamontours dnia 16.06.2023r. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia wyników konkursu w przypadku wystąpienia problemów technicznych.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.
 7. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych.
 8. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować w wyznaczonym terminie pracę konkursową zgodną z podaną tematyką konkursową.
 9. Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać linków, zwrotów, obrazów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty lub zdjęcia zawierające ww. zostaną usunięte z Konkursu.
 10. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace według subiektywnej oceny jury zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5 i 6.
 11. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 12. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook i/lub Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 13. Laureaci Konkursu będą poproszeni o podanie danych adresowych lub internetowych w celu wysyłki nagród. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Ewentualna reklamacja może zostać zgłoszona do 14 dni od daty otrzymania nagrody.
 14. Uczestnicy konkursu zgadzają się na udostępnienie pracy konkursowej w mediach społecznościowych marki The Cinnamon Tours i wykorzystanie jej w celach reklamowych.

  §4 NAGRODY

 1. W konkursie zostaną przyznane 3 (trzy) nagrody przeznaczone dla 3 (trzech) laureatów konkursu, którzy wykonali zadanie konkursowe.

Za zajęcie I miejsca

Voucher o wartości 500zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,1% nagrody głównej (55,50 zł), która nie zostanie wypłacona laureatowi oraz zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT), ręcznie robiona maska ze Sri Lanki oraz herbata cejlońska.

Za zajęcie II miejsca

Voucher o wartości 250zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,1% nagrody głównej (27,75 zł), która nie zostanie wypłacona laureatowi oraz zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) oraz ręcznie robiona maska ze Sri Lanki.

Za zajęcie III miejsca

Voucher o wartości 100zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,1% nagrody głównej (11,10 zł), która nie zostanie wypłacona laureatowi oraz zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) oraz herbata cejlońska.

 1. Nagrody do zwycięzców zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Nagrody wysłane zostaną przez firmę kurierską wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku elektronicznych BONÓW prezentowych, Organizator wysyła je do zwycięzców drogą mailową lub w wiadomości prywatnej platformy Facebook lub Instagram.
 3. Imienny bon prezentowy uprawniający do zniżki może być wykorzystany tylko raz jako zniżka na plan wycieczki realizowany przez Cinnamon Tours Pvt Ltd. Nie może być podzielony na części. Niewykorzystanie jego całkowitej kwoty ulega przepadkowi.

Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę. Bon może być wykorzystany tylko w sposób wskazany w regulaminie. Wszelkie inne formy wykorzystania muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez właścicieli Cinnamon Tours Pvt Ltd.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od form
  y ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilach The Cinnamon Tours na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram pod adresami wymienionymi w pkt. 1.1. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 9. Regulamin Konkursów dostępny jest na stronie thecinnamontours.pl
 10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.